Základní údaje o projektu

Registrační číslo: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013915

Číslo a název výzvy: 03_19_097, Podnikové vzdělávání zaměstnanců II
Číslo a název prioritní osy: 03.1, Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly
Investiční priorita: 03.1.52, Pomoc pracovníkům, podnikům a podnikatelům přizpůsobovat se změnám

 

Název programu: Operační program Zaměstnanost

Název projektu: Podnikové vzdělávání ve společnosti PST CLC – OPZ 97

Období realizace projektu: 1.10.2019 – 30.9.2021
Celkové způsobilé výdaje projektu: 5 979 632,- Kč
Dotace z prostředků ESF: 5 082 687,2,- Kč

Projekt je zaměřen na nastavení komplexního systému vzdělávání ve společnosti žadatele, a to pro stávající i všechny nově příchozí zaměstnance. Hlavním cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní pozice. Počet osob zapojených do projektu: 227 osob.

Aktivity projektu:

Školení budou zajišťována jak interními lektory, tak i externími vzdělávacími subjekty. Kurzy se budou skládat ze školení v oblastech Obecných a Specializovaných IT kurzů, Účetních kurzů, kurzů Soft Skills a také v oblasti Technických a jiných odborných kurzů. Kurzy byly vybrány s ohledem na co nejlepší přínos konkrétních pracovníků. Školenými zaměstnanci budou techničtí pracovníci, zaměstnanci v administrativě i vedoucí pracovníci.

 

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU ZAMĚSTNANOST POD ZÁŠTITOU MINISTERSTVA PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ.