Spojené království Velké Británie a Severního Irska dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie a dnem 1.2.2020 již není členem EU a stává se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválili Dohodu o vystoupení, se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavádí přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020. Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie. V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla.

Spojené království předložilo dne 29. března 2017 oznámení svého záměru vystoupit z Evropské unie podle článku 50 Smlouvy o Evropské unii.

Původní datum, dne 30. března 2019, tedy dva roky od tohoto oznámení, kdy by mělo vystoupit Spojené království z EU a stát se tzv. třetí zemí, se na základě žádosti Spojeného království několikrát posunulo. Lhůta se nakonec prodlužila do 31. ledna 2020.

Spojené království Velké Británie a Severního Irska tak dnem 31.1.2020 odchází z Evropské unie a dnem 1.2.2020 již není členem EU a stává se třetí zemí.

Vzhledem k tomu, že jak Spojené království, tak i EU, schválili Dohodu o vystoupení Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie a Evropského společenství pro atomovou energii (dále jen „Dohoda o vystoupení“), se v souladu s článkem 126 Dohody o vystoupení zavádí přechodné období od 1.2.2020 do 31.12.2020.

Článek 127 Dohody o vystoupení stanoví, že v přechodném období se na Spojené království a ve Spojeném království použije právo Unie.

V praxi to znamená, že po dobu přechodného období bude zachován současný stav, tj. přeprava mezi Spojeným královstvím a EU (tzn. i z ČR do UK a z UK do ČR) bude nadále považována za přepravu vnitrounijní, neboli přepravu zboží v rámci vnitřního trhu, tzn. bez bariér, bez celních formalit a kontrol, bez placení cla. 

V souladu s článkem 132 může být přechodné období jednorázově prodlouženo o rok nebo o dva.

Dohoda o vystoupení byla zveřejněna v Úředním věstníku EU C 384 I ze dne 12.11.2019.

https://eur-lex.europa.eu/legal content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.CI.2019.384.01.0001.01.CES&toc=OJ:C:2019:384I:TOC

Teprve po konci přechodného období stanoveného Dohodou o vystoupení dojde k zásadním změnám v obchodu se Spojeným královstvím, kdy budou zavedeny postupy a pravidla vyplývající z celního kodexu Unie na dovoz, vývoz a tranzit zboží z a do třetích zemí.

V průběhu přechodného období bude EU a Spojené království jednat o budoucí podobě obchodního vztahu po skončení přechodného období (např. zda bude uzavřena dohoda o volném obchodu, kterou by byly mj. zavedeny nulové sazby cla a další opatření). 

V části 3 v oddíle 2 Dohody o vystoupení jsou články 47 až 49 věnovány postupům při ukončování celních operací započatých před koncem přechodného období a ukončených po skončení přechodného období. Konkrétně se jedná o čl. 47 – Unijní status zboží, čl. 48 – Vstupní souhrnné prohlášení a výstupní prohlášení, čl. 49 – Ukončení dočasného uskladnění nebo celních režimů. K tomuto článku se vztahuje rovněž příloha III, která stanovuje časové lhůty pro ukončení příslušných režimů.

K těmto ustanovením (článkům) bude ještě dle informací Komise (DG TAXUD) vedena v průběhu přechodného období diskuse a budou pravděpodobně zpracovány pro veřejnost detailní informace v podobě tzv. pokynů (guidelines).

Kontakty

Pro další informace je možné kontaktovat Generální ředitelství cel nebo jednotlivé celní úřady:

Poradenské a informační centrum Celní správy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919 nebo e-mailem: informace@cs.mfcr.cz

https://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/kontakty/Stranky/centrum-pro-zakladni-poradenstvi-a-informace-z-oblasti-celni-a-danove-problematiky-a-dalsich-kompetenci-celni-spravy-cr.aspx

Kontakty na jednotlivé celní úřady v příslušných regionech:

https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/kontakty-na-celni-urady.aspx

ZDROJ: https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Informace-o-vystoupen%C3%AD-spojen%C3%A9ho-kr%C3%A1lovstv%C3%AD-velk%C3%A9-brit%C3%A1nie-a-severn%C3%ADho-irska-z-evropsk%C3%A9-unie-.aspx?fbclid=IwAR2lzULQCweML5ekIbjnDr_2ON8N1eL1LI-crsb1bhTnCFmBvba1kFrxZB0