Silný tým kvalifikovaných celních deklarantů na všech našich 16 pobočkách po celé ČR se postará o hladký průběh celního řízení při exportu a importu vašeho zboží, a to vždy s vazbou na platnou legislativu.

Díky našemu jedinečnému online celnímu portálu, který můžete využívat zdarma, máte všechny celní případy neustále pod kontrolou, dokumenty kdykoli k dispozici a můžete jeho prostřednictvím snadno komunikovat s našimi celními deklaranty.

Celní portál PST CLC

EXPORT

Poskytování našich služeb Exportu zásilek zahrnuje nejen přepravu zboží, ale i kompletní zajištění veškeré potřebné dokumentace, monitoring průběhu vývozní operace až po dodání potvrzení o výstupu zboží prostřednictvím Portálu PST CLC.

Službu vystavení vývozních doprovodných dokladů realizujeme od roku 2007 výhradně elektronicky a převážně za využití forem zjednodušení v celním řízení.

Pro samotnou realizaci vývozní operace je nutné poskytnout:

 • Doklad o hodnotě zboží (faktury, proforma faktury,…)
 • Další údaje, pokud se nenacházejí na faktuře (hmotnost zboží, popis zboží – případně HS kód zboží, množství balení, dodací podmínka Incoterms, název celního úřadu výstupu)
 • Plnou moc pro přímé nebo nepřímé zastoupení

Zastoupení v celním řízení, které se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, zahrnuje s odkazem na sjednaný rozsah služeb:

 • Samotné vystavení vývozního doprovodného dokladu
 • Zastupování v rámci vydání potvrzení o původu/statusu zboží (EUR1, EUROMED, A.TR)
 • Podpora při registraci do systému REX (samostatné potvrzení původu zboží do zapojených zemí)
 • Podpora v případě fyzické kontroly zboží vyhlášené CÚ
 • Podpora při zajištění alternativních důkazů o výstupu zboží
 • Archivace veškerých předaných a vydaných dokladů
 • Archivace VDD v podobě XML a PDF

IMPORT

Poskytování našich služeb Importu zásilek zahrnuje nejen přepravu zboží, ale i kompletní zajištění veškeré potřebné dokumentace, monitoring průběhu dovozní operace až po dodání daňového dokladu prostřednictvím Portálu PST CLC.

Službu vystavení dovozních dokladů („DD“) realizujeme prakticky výhradně elektronicky a převážně za využití forem zjednodušení v celním řízení.

Služba vystavení DD je spojena s předchozím ukončením tranzitní operace. Ukončení tranzitní operace a předložení zboží je přímo závislé na formě zvoleného celního řízení, které může probíhat:

 • Předložením zboží celnímu úřadu
 • Projednáním celního prohlášení na celním úřadu (využití centralizovaného celního řízení)
 • Využitím zjednodušeného postupu na schváleném místě PST CLC
 • Na schváleném místě klienta (nutno předem zajistit povolení CÚ)

Pro samotnou realizaci dovozní operace je nutné poskytnout:

 • Doklad o hodnotě zboží (faktury, proforma faktury,…)
 • Další údaje, pokud se nenacházejí na faktuře (hmotnost zboží, popis zboží – případně HS kód zboží, formy balení, dodací podmínka Incoterms, potvrzení o původu zboží -na faktuře případně ve formě dokladů EUR1, A.TR, apod. na jehož základě lze uplatňovat bezcelní zacházení, případné dovozní licence, certifikáty, EKO-KOM)
 • Plnou moc pro přímé nebo nepřímé zastoupení

Zastoupení v celním řízení, které se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami, zahrnuje s odkazem na sjednaný rozsah služeb:

 • Samotné vystavení dovozního celního prohlášení
 • Podpora v případě fyzické kontroly zboží vyhlášené CÚ
 • Ověření obchodně politických opatření vztahujících se na zboží
 • Zajištění zpracování a podání žádostí o závaznou informaci o sazebním zařazení (ZISZ)
 • Návrh zařazení zboží
 • Zajištění celního dluhu a jeho případná úhrada
 • Archivace veškerých předaných a vydaných dokladů
 • Archivace DD v podobě XML a PDF

ZVLÁŠTNÍ REŽIMY

Poskytování našich služeb u zvláštních režimů zahrnuje nejen přepravu zboží, ale i kompletní zajištění veškeré potřebné dokumentace, monitoring průběhu operací a vizualizace veškeré dokumentace prostřednictvím Portálu PST CLC.

Mezi zvláštní režimy, které svým klientům poskytujeme, patří:

 • Tranzitní operace
 • Režim aktivního zušlechťovacího styku (AZS)
 • Režim pasivního zušlechťovacího styku (PZS)
 • Režim uskladnění v celním skladu
 • Režim konečného užití

Tranzit

Režim tranzitu slouží pro přepravu zboží pod celním dohledem mezi dvěma celními úřady. Službu tranzit jsme schopni poskytnout jak na jejím začátku (zahájení), tak na jejím konci (ukončení) formou zjednodušení, tedy s možností přímé dopravy z/do místa dohodnutého se zákazníkem.

Vystavujeme a ukončujeme:

 • T1, T2 doklady (v systému NCTS)
 • Karnet TIR
 • ATA

Společně s vystavením/ukončením tranzitní operace poskytujeme:

 • Zajištění celního dluhu
 • Podporu při pátrání po neukončené tranzitní operaci
 • Podporu v případě fyzické kontroly zboží vyhlášené CÚ

Ostatní zvláštní režimy

Udělení povolení pro ostatní zvláštní režimy (vyjma celního skladu) je vázáno na osobu realizující předmětné operace, nebo pro niž jsou operace realizovány.

S vyřízením a projednáním uvedených režimů má naše společnost dlouholeté zkušenosti, proto garantujeme jejich řádnou realizaci u příslušných celních úřadů.

Celní sklad

 • Skladování zboží bez okamžité platby cla na prakticky neomezenou dobu
 • Pro dopravení zboží na místo v době před propuštěním do volného oběhu za využití následného čerpání celních kvót, suspenzí

AZS

 • Umožňuje výběr cla na základě celní sazby vztahující se na finální zpracovaný výrobek
 • Umožňuje zpracování zboží a jeho následný zpětný vývoz mimo EU bez výběru cla

PZS

 • Umožňuje výběr cla při zpětném dovozu pouze z přidané hodnoty v třetí zemi (cena práce a materiálu)
 • V případě záručních oprav umožňuje při zpětném dovozu bezcelní zacházení

Konečné užití

 • Umožňuje bezcelní zacházení u vybraného zboží na základě druhu zpracování či využití dováženého zboží

INTRASTAT

Poskytování našich služeb Intrastat realizujeme od samotného zavedení předmětné povinnosti v ČR (vstupem do EU). Jedná se o systém evidence a sběru informací o výměně zboží mezi státy Evropské unie.

Povinnost vykazovat Intrastat se týká osob registrovaných nebo identifikovaných k DPH v České republice, které překročí práh pro vykazování. Jeho hodnota pro přijetí i pro odeslání je stanovena samostatně částkou 8.000.000 Kč.

Pro samotné zpracování výkazu je nutno poskytnout:

 • Základní informace o zpravodajské jednotce (DIČ, obchodní jméno nebo název, adresa, příjmení a jméno kontaktní osoby, tel. číslo, e-mailová adresa)
 • Podklady obsahující údaje pro vykázání hlášení (popis zboží – případně HS kód zboží, fakturovaná hodnota zboží v Kč, vlastní hmotnost zboží, dodací podmínka Incoterms, původ zboží)

ZAJIŠTĚNÍ CELNÍHO DLUHU

Společnost PST CLC, a.s. je jediná v České republice schválena jako:

 • Ručitel pro jednotlivou jistotu s použitím záručního dokladu pro jiné operace než režim tranzitu
 • Ručitel pro jednotlivou jistotu s použitím záručního dokladu pro společný tranzitní režim/tranzitní režim Unie

Předmětné záruční doklady lze využít pro zajištění jakéhokoli celního dluhu v případech, kdy není využíváno zjednodušení v celním řízení.

Standardně jsou tyto záruční doklady využívány ze strany našich zákazníků v případech, kdy dočasně nedisponují dostatečnou výší vlastní záruky, nebo vlastní záruku nemají vůbec.

Pro použití záručních dokladů je se zákazníkem vždy sjednána individuální smlouva.

VÍTE, ŽE...?

 • Ročně zpracujeme přes 100.000 celních prohlášení
 • Poskytujeme službu zařazení zboží do KN
 • Realizujeme pro smluvní klienty odborná školení celní problematiky
 • Lze dosáhnout na bezcelní zacházení
 • Ne vždy je nutné zboží dopravovat na celní úřad
 • Zboží lze propustit do režimu i u jiného CÚ, než kde se zboží nachází
 • Platbu celního dluhu lze odložit

Užitečné odkazy:

 

Poptejte naše služby